top of page
PRIVACY POLICY
ALGEMENE VOORWAARDEN
Privacy policy
Laatst Geüpdatet: 30 juni, 2021

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Lisa Hulshof Design verplicht om de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld te specificeren.

 

Deze privacyverklaring bevat alle informatie over de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. 

 

Deze verklaring wordt regelmatig aangepast aan organisatorische ontwikkelingen en wetswijzigingen. Raadpleeg deze verklaring regelmatig wanneer u onze website bezoekt.

 

 

COOKIES

Lisa Hulshof Design slaat gegevens op over het gebruik van deze website. Dit omvat het aantal bezoekers, bezochte pagina's en de kenmerken van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Lisa Hulshof Design haar website verbeteren en aanpassen aan de wensen van de gebruiker. In dit proces worden cookies gebruikt. Deze website plaatst cookies op uw computer of telefoon voor geanonimiseerd gebruik van Google Analytics.

 

De persoonsgegevens zijn bedoeld voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

 

FORMULIEREN OP LISAHULSHOFDESIGN.COM

 

Op verschillende onderdelen van deze website zijn formulieren opgenomen waarin om persoonsgegevens wordt gevraagd.

 

De gegevens in het contactformulier worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor ze relevant zijn. De gegevens worden alleen gebruikt voor een follow-up. Naast de gegevens die u zelf invult, worden de tijd en de betreffende pagina opgeslagen om het ingediende formulier meer context te geven en een volledigere afhandeling van verzoeken mogelijk te maken.

 

Persoonlijke gegevens die via de formulieren worden verzonden, worden opgeslagen op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie.

 

HET OPSLAAN VAN GEGEVENS

Formulieren en nieuwsbrief abonnementen

 

Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via het inschrijfformulier of contactformulier worden opgeslagen op Nederlandse servers die onder de Nederlandse jurisdictie vallen.

 

Lisa Hulshof Design heeft met alle externe partijen een verwerkingsovereenkomst gesloten voor de gegevensverwerking.

 

Statistieken

 

Lisa Hulshof Design maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken. Deze informatie wordt alleen via een beveiligde verbinding getransporteerd. Via Google Analytics worden geen persoonsgegevens vastgelegd. De mogelijkheid om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

 

Je hebt het recht:

 

  • inzage te krijgen in de gegevens die Lisa Hulshof Design van u heeft en in veel gevallen deze te laten corrigeren of verwijderen;

  • om uw toestemming voor bepaalde verwerkingen (zoals het versturen van een nieuwsbrief) in te trekken.

Algemene voorwaarden
Laatst Geüpdatet: 26 oktober, 2022

Lisa Hulshof Design is gevestigd aan de Schoener 47, 9663JD te Nieuwe Pekela en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 84451904.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lisa Hulshof Design, een Nederlands bedrijf.

 

Het gebruik van deze website is op eigen risico. We hosten onze site op een gerenommeerd platform en doen redelijke inspanningen om de site te onderhouden. We geven echter geen expliciete verklaringen of garanties met betrekking tot de veiligheid van uw individuele gebruik van de website. De algemene voorwaarden op deze pagina kunnen op elk moment worden gewijzigd.

 

KENNISGEVING INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle afbeeldingen, teksten, ontwerpen, handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van Lisa Hulshof Design, dan wel de rechtmatig toegekende partij. Het is verboden om enig intellectueel eigendom van ons geheel of gedeeltelijk te gebruiken, wijziging van enig materiaal op deze site is illegaal en kan worden vervolgd. Als we ervoor kiezen om dit te doen, kunnen de sancties bestaan ​​uit financiële boetes (schade) en/of een gerechtelijk bevel dat u dwingt om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van ons intellectuele eigendom.

 

U mag ons intellectuele eigendom op geen enkele manier gebruiken, inclusief het opnieuw publiceren van tekst, afbeeldingen, ontwerpen of andere eigendommen op een andere website, of het plaatsen van een citaat of afbeelding van onze site op een website van derden, inclusief sociale media. 

 

Aanbiedingen, offertes en prijzen

 

Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien de offerte niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt de offerte.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven cliënten  bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

 

Prijzen

Alle prijzen die Lisa Hulshof Design hanteert zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, drukkosten, reiskosten en kosten van verzending of transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

Alle prijzen die wij hanteren voor onze producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar worden gemaakt, kunnen door ons te allen tijde worden gewijzigd.

 

Verhogingen van de kosten van producten of onderdelen daarvan, die wij ten tijde van het afgeven van de offerte of het sluiten van de overeenkomst niet konden voorzien, kunnen aanleiding geven tot een prijsverhoging.

 

Modellen

Indien u een model van een product heeft ontvangen, kunt u daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten overeenkomen met het model.

 

VEILIGHEID EN AANVAARDING VAN RISICO

 

Veiligheid

Onze Privacyverklaring, gepubliceerd op deze website, maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

Geheimhouding

U heeft geen recht op geheimhouding tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals in een volgende overeenkomst, of anderszins impliciet overeengekomen zoals in de wet geregeld.

 

Vrijwaring van risico 

Door toegang te krijgen tot ons aanbod en/of gerelateerde materialen, betaald of onbetaald, neemt u het volledige risico van uw toegang en alle daaropvolgende acties die u besluit te ondernemen als gevolg van de aan u verstrekte informatie of educatief materiaal.

 

Disclaimer derden partijen

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor laster, beledigend of illegaal gedrag van een andere deelnemer of gebruiker, inclusief u.

UITSLUITING VAN GARANTIES

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ONZE PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, DIENSTEN OF PROGRAMMA MATERIALEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, DIENSTEN OF PROGRAMMA MATERIALEN WORDEN GELEVERD “AS IS” EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-DOEL AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, DIENSTEN OF PROGRAMMA MATERIALEN FUNCTIONEEL, ONONDERBROKEN, CORRECT, VOLLEDIG, PASSEND OF FOUTVRIJ ZULLEN WORDEN GELEVERD, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT ENIG DEEL VAN DE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ GARANDEREN OF DOEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONS PROGRAMMA, PROGRAMMA-MATERIALEN, PRODUCT- OF DIENSTEN, OF OP WEBSITES VAN DERDEN IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, OVER NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERS.

 

VRIJWARING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING VAN CLAIMS

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn alleen aansprakelijk voor de door u geleden schade indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Indien wij aansprakelijk zijn voor enige schade, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

Als we aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het ) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of op sociale media zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Geassocieerden

Deze site kan gelieerde links gebruiken om bepaalde producten of diensten te verkopen. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af als gevolg van uw aankoop via een van deze links. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen wanneer en waar we gelieerde links hebben geplaatst, naast deze disclaimer in deze Algemene voorwaarden. U aanvaardt uitdrukkelijke aansprakelijkheid voor alle gevolgen of voordelen van het klikken op de gelieerde links op deze website, op sociale media en op gerelateerde communicatie.

 

Beëindiging

Als we op enig moment van mening zijn dat u deze Algemene voorwaarden hebt geschonden, zullen we uw gebruik van onze website, sociale media en alle gerelateerde communicatie die wij gepast achten onmiddellijk beëindigen. Het is naar eigen goeddunken om gebruikers de toegang tot onze website en sociale media toe te staan, en we kunnen deze toegang op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving intrekken en, indien nodig, uw IP-adres blokkeren voor verdere bezoeken aan onze site en sociale media.

 

Wet en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de informatie die hierin is opgenomen is, zal berecht worden volgens Nederlands recht.

 

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met onze Algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring.

Als u meer informatie wenst of vragen heeft over onze Algemene voorwaarden of onze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op lisahulshofdesign@gmail.com.

 

Alle rechten voorbehouden

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring of hier uitdrukkelijk worden geschreven, zijn voorbehouden aan Lisa Hulshof Design.

 

Nietigheid

Als enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven alle andere bepalingen hierin volledig van kracht.

bottom of page